องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายสมปอง พวงบุญ

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 087-2546-595
  อีเมล์ + sompongpuangboon@gmail.com
  ชื่อ +
นายสาธิต จิตต์เจริญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9998-089
  อีเมล์ + satit102510@gmail.com
  ชื่อ +
นายสรพัศ บูรณ์เจริญ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4455-8935-6
  อีเมล์ + admin@kudwai.go.th
  ชื่อ +
นางจริยา สมุนไพร
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  090-3674-349
  อีเมล์ + jariya_samoonpri@hotmail.com
  ชื่อ +
นายธรรมศักดิ์ หอมนวล
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  0-4455-8935-6
  อีเมล์ + admin@kudwai.go.th
  ชื่อ +
นายสาธิต จิตต์เจริญ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 087-0546-595
  อีเมล์ + satit102510@gmail.com