องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

คณะผู้บริหาร

 

นายสมปอง   พวงบุญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 นายสุรัตน์   ทุมไมล์

นายแถว   จุปะมานะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

  นายเกษม   คำงาม

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล