องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

สมาชิกสภา อบต.นายสมบัติ คำงาม
ประธานสภา

 
นายพิทยา บัวสอน นายสาธิต จิตต์เจริญ
รองประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขาสภา 
นายเหลือ คำงาม นายสุพรรณ พรหมมาศ นางสมหมาย มุ่งงาม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 

 
 

นายสมบูรณ์ จึงเจริญ 
นายสมหมาย  ศรีอ่อน
 นายเหรียญ  ทองพิภพ นางสุพรรณ  มหาสนิท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


 

 
 นางสนุก  นนทวงค์   นายประกอบ  บุตรงาม    นายจักรภัทร พลทา นางบัวลอย  บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 
 
 

 
นายเปลี่ยน สุขเหลือ  นายมิด  ระยับศรี นายพิทยา บัวสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 


 
นายสุทิน ประดาสุข นายจักรกฤษ เก่งกล้า นางสังเวียน ชื่นชม นายสุรศักดิ์ ยาหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 

 

  นางสี วุฒิยา นางมาลี พรหมงาม นายสมบัติ คำงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12    
 

 
 
นายเสถียร ศรีหวาด นายวิทยา  รัตนวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14