องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

กองคลัง


นางจริยา สมุนไพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


 นางสาวธัญญาภัทร์  พงษ์อุดม  -ว่าง- นางเกศินี  มครนันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง นางสาวสโรชา  ตั้งชนะ  นางสาวบุษราคัม มีสติ  นายนิพนธ์  สีวิลาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้