องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้นการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคม
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี