องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

วิสัยทัศน์ - พันธกิจวิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.กุดหวาย

" แหล่งน้ำดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูวัฒนธรรม
นำการศึกษา  พัฒนาสู่อาเซียน"

พันธกิจ

               พันธกิจที่ ๑  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               พันธกิจที่ ๒ เพื่อให้ตำบลกุดหวายเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

               พันธกิจที่ ๓ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีความปลอดภัยในการดำเนิน

                                    ชีวิตประจำวัน

               พันธกิจที่ ๔ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                    และเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในตำบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

              พันธกิจที่ ๕  ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดี

                                       ของตำบล

                                   ๒. พัฒนา ฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวภายในเขต อบต.กุดหวาย

              พันธกิจที่ ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนอง

                                   ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์