องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11

สภาพทั่วไป

  สภาพทั่วไป

 1. ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  โดยทางรถยนต์ประมาณ 
500  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก41  กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
ทั้งหมด 
17.77  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ทั่วไปของตำบลกุดหวายเป็นที่ดอน  น้ำไม่ท่วมขัง  ในบางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่  มีแหล่งน้ำใต้ดิน
อยู่ในระดับตื้น  บางพื้นที่อยู่ใต้ห้วยลำพอก  สภาพพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว  พืช  โดยอาศัยน้ำฝน เป็นหลัก

2.    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                        ทิศเหนือ               ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

                         ทิศใต้                    ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์   จังหวัดสุรินทร์

                         ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขตพื้นที่ตำบลระแงง   อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

 

3.ประชากร  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  มีประชากรทั้งหมด 8,062  คน แยกเป็นชาย  4,104 คน  หญิง 3,958 คน ข้อมูล เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

.1  บ้านโดนตึบ

.2  บ้านสะดีย์

.3  บ้านสมบูรณ์

.4  บ้านนานวน

.5  บ้านดงถาวร

.6  บ้านแก่นเมธี

.7  บ้านกุดหวาย

.8  บ้านหนองบัว

.9  บ้านกระแสร์อุดม

.10  บ้านบ่อน้ำคำ

.11  บ้านหนองแสง

.12  บ้านรำเดง

.13  บ้านโคกสนวน

.14  บ้านระกา

392

274

351

182

264

279

289

275

182

220

430

277

362

327

392

254

340

187

247

285

294

245

177

214

405

269

332

317

784

528

691

369

511

564

583

520

359

434

835

546

694

644

รวม

4,104

3,958

8,062

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลกุดหวาย