องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชน ปีงบ 25...
   

โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย วันที่ 28 กัน...

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้...
   

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค...

  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรร...
   

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ อบต.กุดหว...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปีงบ 2...
   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ร...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11