องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499 [ 22 ก.ค. 2558 ]3
2 2.การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499 [ 22 ก.ค. 2558 ]2
3 3.การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ-ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499 [ 22 ก.ค. 2558 ]2
4 4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2558 ]3
5 5.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2558 ]2
6 6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2558 ]2
7 7.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2558 ]3
8 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน-200 [ 22 ก.ค. 2558 ]3
9 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2558 ]3
10 10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 22 ก.ค. 2558 ]2
11 22.การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน- [ 22 ก.ค. 2558 ]2
12 11.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2558 ]3
13 12.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 22 ก.ค. 2558 ]3
14 13.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน-200-ตรว [ 22 ก.ค. 2558 ]2
15 14.การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2558 ]3
16 15.-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2558 ]2
17 16.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 22 ก.ค. 2558 ]2
18 17.การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน [ 22 ก.ค. 2558 ]4
19 18.การจดทะเบียน-ตั้งใหม่-ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล-และกิจการร่วมค้า [ 22 ก.ค. 2558 ]2
20 19.การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499 [ 22 ก.ค. 2558 ]2
 
หน้า 1|2