องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ ๐๑ [ 28 มิ.ย. 2562 ]52
3 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) [ 28 มิ.ย. 2562 ]57
4 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
5 ส่วนที่ 2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]55
6 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
7 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) [ 28 มิ.ย. 2562 ]43
8 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]58
9 ปก คำนำ สารบัญ หนังสือส่ง ประกาศ [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
10 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 4) [ 28 มิ.ย. 2562 ]58
11 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 5) [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
12 บัญชีโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ 02 (ยุทธศาสตร์ที่ 6) [ 28 มิ.ย. 2562 ]52
13 บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ ตามแบบ ผ ๐๒/๑ [ 28 มิ.ย. 2562 ]43
14 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ ๐๓ [ 28 มิ.ย. 2562 ]57
15 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 28 มิ.ย. 2562 ]53